Børn og unge

Flere børn i dagtilbud - Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud.

Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om indskrevne, takster m.v. Nogle hovedresultater er:


• Det stigende børnetal betyder, at der frem til 2022 skal skaffes mere end 20.000 pladser i de kommunale dagtilbud
• Faldet i antallet af børn i den kommunale dagpleje er stoppet
• Mange kommuner venter at skulle bruge flere dagplejere de kommende år, men har svært ved at skaffe kvalificerede dagplejere
• Der er en fortsat vækst i privatinstitutioner, men ikke i børn, der er hos private børnepassere
• Forældrebetalingen er omtrent uændret i forhold til 2017
• Ud over selve betalingen skal de fleste forældre selv medbringe bleer i dagplejen. I vuggestuerne er det de færreste forældre, der skal have bleer med
• Det vurderes, at knap 80 pct. af vuggestuebørnene og godt halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning
• Kun 7 kommuner ud af 98 har deltidspladser i dagplejen, 29 har det i vuggestuer og 45 i børnehaver
• De fleste institutioner er omfattet af område-klyngeledelse, men der er færre kommuner, hvor man bruger denne ledelsesform i 2018, end der var i 2017
• Tilsynet med private børnepassere sker væsentligt mindre hyppigt end tilsynet i den kommunale dagpleje.

Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018,  se omtalen i Jyllandsposten : her

Du kan se selve undersøgelsen: Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

 

Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser.Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

Nogle hovedresultater er:

• antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn

• det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer

Læs undersøgelsen her: Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

 

Visitation og dagpleje 2017

Dagplejen gør comeback. Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

Læs undersøgelsen her: Viistation_og_dagpleje_2017.pdf

 

Forældrebetaling i 2017 i dagtilbud

I gennemsnit stiger en vuggestueplads med 3,2 pct. til 3.346 kr. om måneden, mens pris- og lønudviklingen af kommunernes forening, KL, er sat til det halve – altså 1,6 pct. For børnehavebørnene er stigningen en smule mindre med 2,9 pct, og her er gennemsnitstaksten 1.657 kr. hver måned for en plads uden madordning.

I den anden ende af barndommen, hvor børnene går i skole og i sfo, når det har ringet ud, stiger priserne kun marginalt, men ifølge Niels Glavind er det alligevel påfaldende, at det ikke går den modsatte vej.

Undersøgelsen som dækker alle landets kommuner, er offenliggjort i Jyllandsposten 1.1. 2017. Se omtalen her

Læs Bureau 2000 notatet om undersøgelsen her: Notat om forældrebetaling 2017.pdf

 

Kost i daginstitutioner

Undersøgelsen har kortlagt arbejdet med kost i daginstitutioner gennem undersøgelser blandt kommuner, institutionsledere, pædagogisk personale og køkkenpersonale. Undersøgelsen er gennemført i november 2016 af Bureau 2000 efter ønske fra FOAs Pædagogiske Sektor og Kost- og Servicesektor.

Læs undersøgelsen her: Kost i daginstitutionerne 2016

Private børnepassere 2016

Fra 2007 til 2016 er der på landsplan sket en stigning i antallet af børn indskrevet i private dagtilbud fra 11.000 til 28.000 børn. Heraf er ca. 8.400 passet af private børnepassere, hvilket er mere end en fordobling fra 2007. I samme periode er der sket næsten en halvering af den kommunale dagpleje, primært begrundet i det faldende børnetal. Undersøgelsen viser da også, at 59 % af de private børnepassere er tidligere dagplejere.

Bureau 2000’s undersøgelse viser, at private børnepassere tilhører en faggruppe, som er meget stolt af sit arbejde, og som nyder den store frihed, de har i deres arbejde. Meget få private børnepassere i undersøgelsen ønsker at blive kommunale dagplejere, også selv om mange tidligere har været det. Læs hele undersøgelsen her: Private børnepassere 2016

 

Daginstitutionernes hverdag 2016 

Ikke nok tid til trøst i daginstitutionerne

Det kniber med tiden til at trøste og hjælpe ved konflikter i landets daginstitutioner. Værst står det til de steder, der i en periode af dagen kun har en enkelt voksen til en børnegruppe. Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.

Der er modtaget 778 lederskemaer, hvilket giver en svarprocent på 27 af alle landets daginstitutioner, samt 451 stueskemaer (en svarprocent på 16). Statistiske analyser godtgør efter Bureau 2000s opfattelse, at materialet må anses for repræsentativt.

Læs hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2016 pdf.pdf

 

Leger lige børn bedst? Ulighed og adskillelse i daginstitutioner og skoler

Hænger børns skolepræstationer sammen med, om de har gået i en børnehave sammen med socialt udsatte kammerater? Det er der noget, der tyder på. Ifølge ny undersøgelse er børns chance for at klare sig godt i skolen påvirket af, hvordan sammensætningen af børn var i den institution, de gik i som 4-5-årige.

Undersøgelse er offentliggøres i Ugebrevet A4 den 15.december 2015. Undersøgelsen er udført af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

Læs hele undersøgelsen her:  Leger lige børn bedst ?

 
Udfordringer og muligheder i udsatte boligområder 2015
 
Udsatte børn mangler voksentid. Der er brug for et løft af normeringerne i mange børneinstitutioner med overvægt af socialt udsatte børn, mener FOA på baggrund af en ny rapport fra Bureau 2000, der viser en gennemsnitligt ekstra normering på bare 27 timer om ugen i disse institutioner. Det rækker ikke langt med de mange ekstra opgaver, der skal løses, og personalet er ofte alene med en børnegruppe.

Undersøgelsen offentliggøres 9. april  2015 på en høring som FOA holder på Christiansborg om hvordan vi får skabt ”Lige muligheder for børn”, hvor en række eksperter holder oplæg om forskellige problematikker, som skaber ulighed blandt børn.

Læs undersøgelsen her:  Udfordringer og muligheder for daginstitutioner i udsatte boligområder.

 
 
Private dagtilbud 2015

Undersøgelsen er offentliggjort 20. marts 2015 i DR Nyheder. Se nærmere på DR Tredobling af private daginstitutioner

Læs undersøgelsen her: Private dagtilbud 2015

 

Daginstitutionernes hverdag 2015

Der er ikke altid tid nok til at trøste et barn i børnehaven eller vuggestuen. Værst ser det ud, når man er alene på stuen med børnene. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 23.03.2015 i Politken og TV2 News

Læs undersøgelsen her : Daginstitutionernes hverdag 2015

Hverdagen i små og store daginstitutioner

Bureau 2000 har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af hverdagen i små og store daginstitutioner. Undersøgelsen er et led i forskningsprojektet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”, som ledes af lektor Grethe Kragh-Müller og professor m.s.o. Charlotte Ringsmose. Institut for uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.

Nogle hovedtendenser er:

Ser vi på rammerne er der kun mindre forskelle i bemanding. De store institutioner har dog lidt oftere end de små institutioner trange grupperum og store børnegrupper. Der er desuden en tendens til, at de veluddannede og etnisk danske forældre søger små institutioner.

Ser vi på holdningerne, viser svar fra såvel ledere som stuepædagoger, at der ingen forskel er mellem store og små institutioner – eller mellem ledere og stuemedarbejdere – når det gælder værdier og børnesyn. For alle gælder, at der lægges afgørende vægt på empati og følelsesmæssige relationer, ligesom børn med vanskeligheder primært søges forstået ud fra en børnesynsvinkel.

Alt tyder derfor på, at medarbejderne typisk vil det samme. Men det er naturligvis ingen garanti for, at de opnår det samme.

Ser vi på dagens gang, er der en tendens til, at fx at børnenes muligheder for at tage en middagshvil er bedst i de små institutioner. Børnene i de mindre institutioner har desuden lidt bedre mulighed for selv at bestemme, hvor i institutionen de vil være.

Der hvor man især finder forskelle er i de personlige og ledelsesmæssige relationer. Ledelsen er mest uformel i små institutioner, samtidig med, at lederen her indgår mest i drøftelsen af og tilrettelæggelsen af arbejdet på stuerne. Lederne i de små institutioner kender børn og forældre bedst, og forældrene i de små institutioner har bedst mulighed for at få en snak om deres barn med en medarbejder, der faktisk kender til barnet.

Der er endelig en tendens til, at pædagogerne i de små institutioner i højere grad end pædagogerne i de store institutioner, sikrer sig, at de følger børnene fra deres egen stue, når de er på legepladsen.

Læs rapporten her: Hverdagen i små og store daginstitutioner.

og læs også nærmere om undersøgelsern som er offentliggjort 27.02.2015 på DR.dk  Ny forskning fraråder daginstitutioner med mere end 100 børn

 

 

SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

Skolereformen indebærer som bekendt, at børnene – ikke mindst i de yngste klasser – er længere tid i skole end tidligere. Det betyder selvsagt, at børnene alt andet lige er kortere tid i SFO og fritidshjem. Og det har igen betydning for følgende forhold:
- Forældrebetalingen i SFO/fritidshjem
- Det pædagogiske indhold i fritidsinstitutionerne
- Forældrenes brug af SFO/fritidshjem.

Undersøgelsen som er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde er offentliggjort 15. jauar 2015 i Politiken. Læs selve undersøgelsen her SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

Udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986

Antallet af personaletimer pr. vuggestuebarn er faldet fra 13,13 timer pr. barn til 11,11 timer pr. barn – dvs. med ca. 15 pct. Eftersom den andel af tiden, der bruges på børnene er faldet, er det reelle fald imidlertid på 36 pct. Set fra de ansattes synsvinkel er der godt og vel halvanden gang så mange børn at skulle forholde sig til, som der var tidligere.

En helt tilsvarende udvikling er sket for børnehavebørnene.

Se notatet som Bureau 2000 har udarbejdet og som er offentliggjort 5. januar 2015 i DR 21 Søndag. her: Udvikling siden 1986

Læs også DR.dk DR Fakta Sådan er faldet i normering udregnet

 

Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber i Storkøbenhavn 2014

Undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø hos lederne i Storkøbenhavn som Bureau 2000 har udarbejdet for BUPL viser, at både tilfredshed og utryghed præger lederne. Hver anden leder mener ikke, at politikerne kender de reelle problemer i institutionerne. Undersøgelsen er offentliggjort juni 2014. Læs her.

Læs undersøgelsen her:

Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber i Storkøbenhavn 2014 

Prisen på pasning 2014

Danske forældre skal knokle for at have råd til kommunernes dagtilbud. Næsten 8.000 kroner om måneden skal en mor og far i Allerød tjene for at have råd til vuggestue og børnehave, mens en familie i Haderslev skal tjene godt 5.000 kroner til børnepasning.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort 6.1.2014 i DR foretaget for Ugebrevet A4 af analyse- og forskningsinstituttet Bureau 2000.

Læs mere om undersøgelsen her

Bogstaver og computer er blevet en del af hverdagen for mange børn i daginstitutioner

Ugebrevet A4 har for nylig offentliggjort en ny undersøgelse fra Bureau 2000, der kortlægger i hvilket omfang børn i daginstitutioner lærer bogstaver og anvender IT. Undersøgelsen bygger på en rundspørge til institutionerne.

Læs undersøgelsen her

Både struktur og normering er vigtig for omsorgen – det viser ”Daginstitutionernes hverdag 2013.".

Er omsorg og opmærksomhed om det enkelte barn blot et spørgsmål om god ledelse og struktur – eller er bemandingen afgørende.

Læs undersøgelsen her

Pris og kvalitet 2013

Undersøgelsern er omtalt bl.a. i Politikken og Frederiksborg amtsavis 8. februar 2013.

Læs rapporten her

Forældrebetalingen i dagpasning 2012

Dette notat gengiver nogle hovedresultater af Bureau 2000's kommunerundspørge 2012. Data er indsamlet fra de kommunale pladsanvisninger. Undersøgelsen som er lavet for Jyllands-Posten. er bl.a. omtalt 14.02.2012 tirsdag i

Jyllands-Posten og TV2 News.

Se hele notatet her:

Forældrebetaling 2012

Markant mindre plads til danske børn.

Danske børn har markant mindre plads til leg end børn i de andre lande. Det viser en ny sammenlignende analyse af standarder og normeringer for dagtilbud i Danmark og i landene omkring os

Omtalt i  Jyllands-Posten 22. november 2011: Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen - en komparativ analyse

Se hele analysen her: Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen

Daginstitutioner som investering.

Analysen er den 11.11.2011 bl.a. omtalt i Ugebrevet A4.

Der er mange penge at hente, hvis samfundet investerer fem milliarder kroner ekstra i børnehaver og daginstitutioner. Bare et lille fald i antallet af børnesager, og i antallet af børn der får specialundervisning, vil med stor sandsynlighed føre til, at flere end i dag får en uddannelse, hvilket i sidste ende giver statskassen et samlet overskud. Analysen er udarbejdet for FOA af Bureau 2000.

Se hele analysen her: Download analysen her

Analyse af udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år.

Analysen er den 13. september 2011 bl.a. omtalt i Jyllands-Posten. Den bygger bl.a. på den rundspørge, bureauet gennemførte i august/september 2011til et repræsentativt udsnit af ledere i danske vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Se rapport

Aktuelle spørgsmål om folkeskolen - en rundspørge til skolelederne
Undersøgelse af skoleledernes syn på inklusion af specialklasseelever i normalklasser, polarisering, lærernes faglige dygtighed og elevplaner gennemført i sommeren 2011 af Bureau 2000 i samarbejde med Politiken.
Download rapport

Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år
28. februar 2011
Analysen viser, at der er mere end 50 pct. flere børn pr. ansat end for 25 år siden. Det samlede antal medarbejdertimer pr. barn er faldet med 15 pct. Samtidig bruger de ansatte i dag kun ca. 51 pct. af deres tid på børnene. Tidligere var det 70 pct.
Download rapport

Prisen på pasning 2011  
-  Lav udvikling af takster
-  Mindre omsorg
- Tidlig overflytning
Se kommunefordelte oversigter   
Download rapport


Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene
En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011.
Bestil rapporten Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Husk at angive evt. EAN nr.

Div. venteliste- og prisundersøgelser på daginstitutionsområdet, udført for Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), FOA og forældreorganisationen FOLA, hvert år i perioden fra 1993. Foreløbig sidste rapport udkom januar 2010.

 

Prisen på pasning

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Download nyeste
 

 

 

 

Hvordan går det egentlig på gul stue -
Overkommelig og meningsfuld evaluering i daginstitutioner.
Niels Glavind, Bureau 2000, 2011
Pris 150 kr ex porto.
Bestil bogen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Husk at angive evt. EAN nr.

Prisen på pasning 2011  
-  Lav udvikling af takster
-  Mindre omsorg
- Tidlig overflytning
Se kommunefordelte oversigter   
Download rapport

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene.
En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011
Download rapport
 
Daginstitutionernes hverdag 2010
Download rapport
 
Prisen på Pasning 2010
Takstforhøjelser, madordninger og lettelser for de velstående
FOA, Bureau 2000, Januar 2010
Bestil rapporten Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Husk at angive evt. EAN nr.
 
FOLKESKOLEN
Notat om styring og kvalitetsudvikling
Eksempler fra Norge
Download: PDF, word
Download kort præsentation  
DIAS Norske eksempler PDF
 
Forældrenes holdning til daginstitutioner og dagpleje i Rudersdal Kommune
Del 1. Den samlede kommunale service
Bureau 2000, marts 2009.
Download
 
Prisen på Pasning 2009
På vej til billig mad til høj betaling?
FOA, Bureau 2000, Januar 2009.
Download
 
Privat pasning i Danmark - 2008
FOA, Bureau2000, Oktober 2008.
Download
 
Mindre tid til undervisning - Standardudviklingen i folkeskolen 2001-2007
AE-rådet, Niels Glavind, november 2007.
Download
 
Mindre tid til børnene - Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007
AE-rådet, Niels Glavind, oktober 2007.
Download
 
Arbejdet i dagplejeformidlingerne 2007
FOA - pædagogisk sektor, Bureau 2000, 2007.
Download
 
Kost i dagtilbud
FOA, Bureau 2000, august 2007.
Download
 
Tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.
Bureau 2000, Epinion, FOA 2006.
Download
 
Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner
Niels Glavind, FOA 2006.
Download  
 
Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutioner og dagpleje?
Niels Glavind, FOA 2006.
Download
 
Daginstitutioner - ulige vilkår for indsats mod ”negativ social arv”
47 s., AEraadet 2004.
Download
 
Dagtilbud – hvem er ikke med?
19 s., AEraadet, 2004.
Download
 
Notat om udbredelsen af privat dagpleje ved årsskiftet 2003/2004.
Bureau 2000, FOA, Pædagogisk Sektor, 2004.
Download
 
Venteliste rapport.
Bureau 2000, Pædagogisk Medhjælper Forbund, 2002 og 2003
Download: 2002 - 2003
 
Notat om standardudviklingen på daginstitutionsområdet 1973-2002.
Bureau 2000, ugebladet A4, 2003.
Download
 
Fokus på forældretilfredshed.
Susanne Pade, Niels Glavind og Charlotte Ringsmose, DPU. Børnepolitisk Netværk 2003. Kombineret fokusgruppe- og spørgeskemaundersøgelse med henblik på at undersøge forældrenes kvalitetsforståelse i udvalgte institutioner i Danmark.  
Download
 
Souschefens arbejde - en undersøgelse i 11 kommuner
Niels Glavind og Susanne Pade, 85 s., BUPL og Bureau 2000, København 2000.
 
Souschefens rolle og funktion - en analyse af ledelsesforholdene i daginstitutionerne i Herlev
Susanne Pade, Gert Kaas Andersen og Niels Glavind, 42 s., BUPL afd. 2 og Bureau 2000, København 2000.
 
Er der tid til børnene - når vi skal nå "alt det andet"?   
Rapport om tidsanvendelse i daginstitutioner i København. Niels Glavind, Susanne Pade, Christine Pade, LFS-BUPL-PMF-BUREAU 2000, København november 2001.
Download
 
Evaluering af pædagogoverenskomstens bestemmelser om forsøg med ledelse.
Rundspørge til kommuner, fagforeninger og institutioner med henblik på at vurdere forsøgsbestemmelsens anvendelse forud for overenskomstfornyelsen 2002. 47 s. Kommunernes Landsforening og BUPL, 2002.