Nyt fra Bureau 2000

Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet

Undersøgelsen som er udført af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde, er en statistisk analyse af udviklingen i personalenormeringen fra 1972-2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Weekendavisen 30. juni 2017.

Nogle hovedresultater er:

• Antallet af ugentlige personaletimer pr. barn er i dag 11,3 personaletimer for vuggestuebørn og 5,9 timer pr. børnehavebarn. I 1972 var tallene hhv. 14,9 og 6,9.

• Den andel af personalets tid, som anvendes til børn, skønnes i perioden at være faldet fra ca. 72 pct. til 51 pct. Der er dog usikkerhed om afgrænsningen mellem børnetid og andet arbejde.

Læs mere…

Daginstitutionernes Hverdag 2017

Konflikter mellem treårige, der ikke bliver løst. Et barn med forstyrrende adfærd, som der ikke er nogen, der tager sig af, og et barn der står på sidelinjen uden at blive hjulpet ind i legen.

Det er situationer, der ifølge undersøgelsen udspiller sig dagligt på en tredjedel af landets vuggestue- og børnehavestuer.

Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.  Undersøgelsen er offentliggjort 31.5.2017 i Berlingske Tidende.

Læs mere…

Bureau 2000 - 30 års jubilæum

Bureau 2000 Analyse og Forskning - har siden sin start i 1987 specialiseret sig i at kombinere økonomisk-statistisk analyse med formidling. Bureauet gennemfører store spørgeskemaundersøgelser og komplicerede analyser med samkørsel af flere registre og præsenterer resultaterne i en let tilgængelig form.
Udgangspunktet for Bureau 2000 var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder vi evalueringer, analyser og rådgivning inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

Bureau 2000 arbejder uafhængigt af andre analyse- og konsulentvirksomheder. I fik vi 2010 selvstændig autorisation til at foretage registerundersøgelser på Danmarks Statistiks data.